Pristagare 2018

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2018 tilldelas Marie Berglund för sitt ordförandeskap i Eurocon Consulting AB i klassen onoterade bolag och Alf Göransson ordförande Loomis AB i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 28 november. Huvudtalare var Michael Wolf och moderatorer var Anna Ekelund och Belgin Fortaci.

ONOTERADE BOLAG

Marie Berglund

Eurocon Consulting AB

Ur motiveringen: Efter flera år som styrelseledamot övertog Marie Berglund 2015 ordförandeklubban i Eurocon Consulting AB, ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag med inriktning mot innovativa automationslösningar för bland annat skogsindustrin. Som ordförande har Marie Berglund varit pådrivande för en fortsatt snabb expansion av affären, både inom befintliga branscher och genom en breddning mot nya områden. Med grund i sin erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag har hon samtidigt drivit fram en professionalisering av styrelsen, bland annat i form av ökad betoning av de strategiska frågorna, en utvecklad ekonomirapportering och införandet av ett revisionsutskott, som tillsammans lett till en väsentlig effektivisering av dess arbete.

Se den fullständiga motiveringen och bakgrundsfakta kring Marie Berglund och Eurocon Consulting AB

NOTERADE BOLAG

Alf Göransson

Loomis AB

Ur motiveringen: Alf Göransson tillträdde vid Loomis första årsstämma efter noteringen i december 2008 och har varit bolagets ordförande sedan dess. Under denna tid har Loomis genomgått en snabb internationell expansion med en fördubbling av antalet utländska etableringar samtidigt som resultatet mer än tredubblats och aktiens värde femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Alf Göranssons personliga prägel. Med sin djupa branschkunskap, breda internationella utblick och kompromisslösa fokusering på affären och dess lönsamhet har han framgångsrikt lett Loomis till den världsledande position bolaget idag har i sin bransch. I styrelserummet är han en starkt drivande men också lyhörd mötesledare som genom sin kompetens och sakorientering i kombination med en underfundig humor skapar ett krävande men stimulerande arbetsklimat i styrelsen.

Se den fullständiga motiveringen och bakgrundsfakta kring Alf Göransson och Loomis AB