Nominering

Föreslå en kandidat

Varje regional Styrelseakademi nominerar en eller flera kandidater till det nationella urvalet för Guldklubban. Vem som helst kan föreslå kandidater till Styrelseakademiens urvalsprocess. Det kan vara ledamöter i styrelsen, bolagets vd, ägare eller andra personer som känner till förhållandena i den aktuella styrelsen. Föreslå en kandidat senast den 31 maj!

Använd gärna webbformuläret för att föreslå en kandidat, där du beskriver hur kandidaten uppfyller de angivna kriterierna. Du kan också skicka förslaget direkt till Styrelseakademiens kontaktperson i den region där bolaget har sin hemvist. Se listan på regioner och kontaktpersoner under Kontakt. Du är också välkommen att kontakta stiftelsen via e-postadressen info@guldklubban.se.

Urvalsprocess

1

Nominering

Förslag på kandidater lämnas via webbformuläret eller direkt till den region i Styrelseakademien där bolaget har sitt säte.

2

Regionala vinnare

Styrelseakademiens regioner kontrollerar att underlaget är komplett, bedömer kandidaterna och nominerar därefter en eller flera kandidater till det nationella urvalet

3

Val av finalister

Beredningsgruppen stöder juryn genom att ta emot inkomna nomineringar, analysera och prioritera dessa samt förse juryn med erforderligt underlag för dess arbete.

4

Jury väljer vinnare

Fem till sex kandidater per klass presenteras slutligen för en nationell jury som väljer ut två till tre slutliga kandidater i varje klass. Personer i ordförandens närhet kontaktas för att fånga upp omdömen om ordförandens sätt att arbeta. Underlaget granskas ytterligare innan juryn fattar sitt beslut.

Kriterier

För att kvalificeras till utmärkelsen krävs följande:

  1. Bolagen är ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
  2. Kandidaten har varit ordförande för bolaget i minst tre år.
  3. Bolagets styrelse har minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter, varav minst en har sin huvudskliga verksamhet utanför bolaget och är fristående från bolagets större ägare.
  4. Kandidaten är inte också bolagets verkställande direktör
  5. I klassen noterade bolag är bolagets aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad, dvs. Nasdaq eller NGM.

Juryn analyserar ordföranderollen efter tre huvudområden

Bolagets verksamhet och utveckling senaste åren

Bolaget har en ekonomiskt sund ställning och har under kvalificeringsperioden haft en positiv trend eller genomgått en tydlig ”turn-around”. Både sanering och tillväxt är meriterande. Andra åtgärder som stärkt bolaget vägs in, till exempel större organisationsförändringar eller strukturåtgärder.

Styrelsearbetets kvalitet och särskilt utmärkande drag

Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

Kandidatens personliga sätt och egenskaper för att fullgöra ordföranderollen

Egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och ledarskap är meriterande. Viktigt är också att kunna tolka ägares intentioner, sätta mål för styrelsens arbete och skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till VD och sättet att företräda styrelsen utåt vägs också in.

Föreslå en kandidat