Vanliga frågor

Vad är Guldklubban?

Guldklubban är en årlig utmärkelse som är öppen för styrelseordföranden för landets företag. Guldklubban delas ut till styrelseordföranden för ett förtjänstfullt arbete.

Vilka står bakom utmärkelsen?

Styrelseakademien och Deloitte delar ut Guldklubban tillsammans med Fairford Group, Russell Reynolds och SEB. Mediapartner är Dagens Industri.

Varför ska fokus läggas på ordföranden?

Styrelsens ordförande har fått en allt viktigare roll. Det är inte bara för att aktiebolagslagen och bolagsstyrningskoden lägger viktiga uppgifter på ordföranden. Ordförandens bidrag är avgörande för nivån på styrelsearbetet.

Varför är utmärkelsen viktig?

Guldklubban gör det möjligt att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens roll. Budskapet når hela landet eftersom mottagaren tas fram genom en landsomfattande process.

Hur går det till att ta fram en mottagare av utmärkelsen?

Förslag till kandidater lämnas till Styrelseakademiens regionkontor som därefter nominerar en eller fler kandidater till ett nationellt urval. Grunden för bedömningen är ett skriftligt underlag.

Vem kan lämna förslag?

Vem som helst kan föreslå en ordförande till utmärkelsen Guldklubban. Det kan vara ledamöter i styrelsen, bolagets vd, ägare eller andra personer som känner till förhållandena i den aktuella styrelsen.

Gäller utmärkelsen alla företag – stora som små?

Alla bolag med ett fungerande styrelsearbete och som uppfyller kriterierna kan delta. Urvalet sker sedan i två klasser – ordföranden i noterade bolag och ordföranden i onoterade bolag. Bolag noterade på Nasdaq och NGM räknas som noterade bolag. Övriga räknas som onoterade. Förhoppningen är att många ordföranden för mindre och medelstora bolag föreslås som kandidater.” med: ”Bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista och på NGMs Equitylista räknas som noterade bolag. Övriga bolag räknas som onoterade. Därmed räknas bolag på Nasdaq First North Growth Market, NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market som onoterade.

Finns det formella krav?

Ja, bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller ekonomisk förening. Bolaget ska bedriva en konkurrensutsatt affärsverksamhet.  Andra associationsformer (till exempel en stiftelse eller ett ömsesidigt försäkringsbolag) kan godkännas om den affärsverksamhet som bedrivs är konkurrensutsattStyrelsen ska ha minst fyra ledamöter och ordföranden ska ha haft sin post i minst tre år. Kandidaten får inte samtidigt vara bolagets verkställande direktör. 

Hur väljs mottagaren av utmärkelsen ut?

Det slutliga urvalet på nationell nivå i båda klasserna görs av en jury. Fem till sex kandidater per klass presenteras för juryn, som väljer ut två-tre slutkandidater i respektive klass. Därefter inhämtas ytterligare information om slutkandidaterna innan juryn fattar sitt beslut.

Hur bedöms kandidaterna?

Bedömningen sker utefter fastslagna kriterier. Bolaget ska ha haft en sund utveckling och/eller ha genomfört synliga förändringar som påverkat bolaget positivt. Ordföranden ska också ha organiserat ett väl fungerande styrelsearbete och visat ledarskap och förmåga att skapa ett bra arbetsklimat.

Hur vet man att rätt person får utmärkelsen Guldklubban?

Syftet är inte att finna den bäste. Utmärkelsen ges till en person som i sin praktiska handling visat att han/hon är ett föredöme. Juryn borgar för att goda och skickliga representanter för ordförandekåren utnämns.

Vad är Styrelseakademien?

Den ideella föreningen Styrelseakademien är ett ledande forum för utveckling av styrelsearbetet i svenska företag. Genom föreningens aktiviteter förs en levande debatt. År 2003 publicerade Styrelseakademien Vägledning till God Styrelsesed. Styrelseakademien bistår styrelser med utbildning och rekrytering av ledamöter.

Styrelseakademien består av landsomfattande regionala föreningar som sammanlagt har 6900 medlemmar och består av ledande befattningshavare inom svenskt näringsliv.