Rune Andersson

Mellby Gård

MOTTAGARE 2017 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Efter en lång och framgångsrik gärning som företagsledare i stora, börsnoterade bolag har Rune Andersson byggt upp ett familjeägt konglomerat av verksamheter från jordbruk till handel och industri. Sedan 2013 är han Mellby Gårds ordförande med familjemedlemmar ur nästa generation i roller som verkställande direktör respektive ledamöter i styrelsen.

Rune Anderssons tillträde som ordförande innebar en professionalisering av styrelsearbetet med tydlig uppdelning mellan rollerna som ägare, ordförande och verkställande direktör och en kompromisslös fokusering på bolagets bästa. Inga beslut fattas idag ”i korridorerna”. Rune är en ägare med ett långsiktigt och starkt finansiellt perspektiv som leder styrelsearbetet med inriktning mot omvärldsbevakning, strategi och lönsamhet. Med sin sociala kompetens och förmåga att lyssna in människor skapar han samtidigt ett positivt arbetsklimat som leder till att hela styrelsens samlade kompetens tas väl till vara.

Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget. Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.

Bakgrundsfakta

Rune Andersson
Styrelseordförande i Mellby Gård.

Utbildning
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat Eribo AB, Örmo Skogar AB, Cale Holding AB samt Excalibur Asset Management AB. Styrelseledamot i bland annat Optik Smart Eyes AB, Lund Fashion AB och Roxtec Holding AB

Om bolaget

Bolagsnamn
Mellby Gård AB

Säte
Malmö, Skåne Län, Sverige

Mellby Gård äger och förvaltar rörelsedrivande bolag. Mellby Gård AB är moderbolag och ett konglomerat av i huvudsak 12 dotterbolagskoncerner samt 5 intressebolags-koncerner vars verksamhet bedrivs i olika marknader, branscher och geografier, bland annat inom detaljhandel, industri, lantbruk, bygg och en övrig del som omfattar bland annat värdepappersförvaltning.

Portföljen består av dotterbolag och intressebolag. Bland dotterbolagen finns bland annat Roxtec som utvecklas och marknadsför tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar, Smarteyes International, som är en optikkedja med inriktning på mode, verksamma i Sverige, Tyskland och Danmark samt Flash, som är en butikskedja inom dammode omfattande 78 butiker representerade i Sverige, Finland och Danmark. Intressebolagen innefattar bland andra KappAhl, som är noterade på Nasdaq i Stockholm där Mellby Gård äger cirka 20,51 procent och Student Consulting, som är Nordens ledanade resurs- och kompetensföretag för ung personal där Mellby Gård äger 32 procent.

Nyckeltal13141516
Omsättning (MSEK)4 6404 6175 4965 684
Resultat efter skatt (MSEK) 5627931 2101 019
Antal anställda1 5441 7032 0262 313