Anders Ullberg

Boliden

MOTTAGARE 2016 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Vid en extrastämma hösten 2005 tillträdde Anders Ullberg som ordförande i ett sargat Boliden sedan en av huvudägarna hastigt lämnat bolaget. Under det dryga decennium som gått sedan dess har Boliden undergått en genomgripande omvandling och är idag ett välskött gruvbolag med stabil lönsamhet och en stark balansräkning.

Denna utveckling bär i hög grad Anders Ullbergs signum. Genom sin breda kompetens, sitt metodiska och målinriktade arbetssätt och en osviklig förmåga att skilja mellan de viktiga och mindre viktiga frågorna har han format ett styrelsearbete som varit genuint värdeskapande för bolagets ägare, anställda och omgivande samhälle. Han är också en skicklig mötesledare som engagerar alla i styrelserummet och med sin sträva men vänliga humor skapar en positiv atmosfär som leder diskussionen till tydliga och väl underbyggda beslut.

Anders Ullbergs gärning i Boliden är ett föredömligt exempel på den avgörande betydelse en kompetent och långsiktigt inriktad ordförande kan ha för ett bolags utveckling.

Bakgrundsfakta

Anders Ullberg
Styrelseordförande i Boliden AB sedan 2005.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Industrikraft i Sverige AB, Valedo Partners Fund I AB, Eneqvist Consulting AB, BasEl i Sverige AB, Studsvik AB, Mercur Partners AB och Rådet för Finansiell Rapportering. Ordinarie styrelseledamot i bland annat Atlas Copco AB och European Financial Reporting Advisory Group.

Om bolaget

Bolagsnamn
Boliden AB

Säte
Stockholm, Stockholms län

Boliden har bedrivit prospektering, gruvdrift och metallproduktion sedan 1920-talet och har genom åren byggt upp en konkurrenskraftig position inom prospektering, gruvdrift, anrikning, smält och återvinningsverksamhet.

Bolidens metaller bryts ur gruvorna i Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg och Tara och förädlas i smältverken i Rönnskär, Harjavalta, Kokkola och Odda. Rönnskär är världsledande på återvinning av elektronikskrot och smältverket Bergsöe tillhör de största i Europa på återvinning av bly. Huvudmetallerna är zink och koppar men produktionen av bly, guld, silver och andra produkter är också av stor betydelse för Bolidens lönsamhet. Merparten av Bolidens metaller säljs till industriella kunder i norra Europa. En mindre del av metallförsäljningen går till tradingbolag som sedan säljer metallerna vidare – ofta till andra världsdelar. Affärsidén är att utvinna mineraler och producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt för att långsiktigt möta marknadens metallefterfrågan och skapa värde för Bolidens aktieägare. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk.

Nyckeltal 12 13 14 15
Omsättning (MSEK) 40 001 34 409 36 891 30 543
Resultat efter skatt (MSEK)
Antal anställda 4 795 4 815 4 881 4 848