Carl Bennet

Getinge

MOTTAGARE 2015 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Getinge är en enastående svensk framgångssaga. Sedan börsnoteringen 1993 har bolaget vuxit med i genomsnitt 17 procent per år, börsvärdet har ökat mer än 15 gånger, utdelningar oräknade, och bolaget har idag världsledande marknadspositioner inom flera affärsområden.

Carl Bennet har personligen starkt bidragit till denna utveckling, både som entreprenör och huvudägare och som samhällsengagerad ordförande och inspirerande ledare i styrelsen. Carl har liknats vid en orkesterledare – han fäster stor vikt vid att skapa en mångsidigt sammansatt styrelse och att samla denna bredd av kompetenser till en stark helhet med bolagets bästa för ögonen. Han skiljer noga mellan sina roller som huvudägare och ordförande och skapar därigenom förutsättningar för styrelsen att fungera som det självständiga beslutsorgan aktiebolagslagen förutsätter.

Carl Bennets gärning som ordförande i Getinge är ett föredömligt exempel på hur dessa roller kan kombineras till bolagets och alla aktieägares fromma.

Bakgrundsfakta

Carl Bennet
Styrelseordförande i Getinge AB sedan 1997.

Utbildning
Civilekonom. tekn.dr. hc.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Elanders AB och Getinge AB. Styrelseledamot i bland annat Holmen och L E Lundbergföretagen.

Om bolaget

Bolagsnamn
Getinge AB

Säte
Getinge, Hallands län

Getinge AB är ett globalt medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Bolaget erbjuder sina kunder lösningar bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården för att på så sätt frigöra resurser för ytterligare vårdproduktion. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Medical Systems, Extended Care och Infection Control.

Medical Systems utvecklar system för operationsenheter, hjärtkirurgi, kärlinterventioner, hjärtstöd och intensivvård och marknadsförs under varumärket Maquet. Affärsområdet svarar för ungefär hälften av Getinges försäljning. 

Extended Care omfattar patientliftar, hygiensystem, sjukhussängar, produkter för sårvård, trombos- och trycksårsprevention, samt diagnostikprodukter och marknadsförs under varumärket ArjoHuntleigh. Affärsområdet svarar för ungefär en fjärdedel av Getinges försäljning.

Infection Control utvecklar lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom områdena hälso- och sjukvård samt farmaceutisk industri och marknadsförs under varumärket Getinge och Lancer. Affärsområdet svarar för ungefär en fjärdedel av Getinges försäljning. Bolaget har en global försäljning och den europeiska marknaden står för hälften av bolagets omsättning.

Nyckeltal11121314
Omsättning (MSEK)21 85424 24825 28726 669
Resultat efter skatt (MSEK)3 4443 4363 1531 987
Antal anställda12 42713 61714 72314 858