Olle Nordström

Sweco

MOTTAGARE 2013 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Under det senaste decenniet har SWECO genomfört en för svenska konsultföretag ovanlig och  framgångsrik internationell expansion med kontinuerligt hög lönsamhet. Bolaget är idag den ledande ingenjörskonsultbyrån i Norden och en av de tio största i Europa. Denna utveckling bär i hög grad Olle Nordströms personliga signum. Den bygger på en internationell förvärvsstrategi med stor lyhördhet för de förvärvade bolagens kultur och kompetens.

Samtidigt integreras dessa effektivt i SWECO för att ytterligare berika koncernens samlade kunskapskapital. Som ordförande har Olle en lågmäld och ödmjuk framtoning med öppenhet för skilda perspektiv och infallsvinklar i styrelsearbetet. Med stor konsekvens driver han sin grundsyn att SWECOs framgång bygger på relationer mellan människor och medarbetarnas personliga engagemang och kompetens.

Rollen som ordförande i ett börsnoterat tjänsteföretag innebär en balansgång mellan ägarnas krav på ekonomiskt värdeskapande och att vårda medarbetarnas engagemang och motivation att ständigt utveckla sin kompetens och ackumulera ett samlat kunskapskapital för bolaget som helhet. Olle Nordström har visat hur denna balansakt kan genomföras på ett synnerligen framgångsrikt sätt.

Bakgrundsfakta

Styrelseordförande i Sweco sedan 2000

Utbildning
Civilekonom

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Skirner AB, Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor och Gustafs Scandinavia
AB. Styrelseledamot i bl.a. Sparbössan Fastigheter
AB, Climate Well AB och Teletec Connect AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Sweco AB

Verksamheten
Sweco AB är ett internationellt teknikkonsultföretag som har omfattande projektexport och utför uppdrag i 80 länder runt om i världen. Företagets ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Företaget erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll, ofta i tidiga skeden av kundernas projekt.

Nyckeltal 09 10 11 12
Omsättning (MSEK) 5338 5272  5987 7503
Resultat efter skatt (MSEK) 443 423 526 630
Antal anställda 5082 4986 5772 7336