Torbjörn Nilsson

Österströms Rederi AB

MOTTAGARE 2005 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Torbjörn Nilssons ordförandeskap i Österströms Rederi AB är en god illustration av den stora betydelse en kompetent och engagerad extern styrelseordförande kan ha för ett starkt entreprenörsdrivet och ägarlett företags utveckling.

Som bolagets första externa ordförande har Torbjörn Nilsson byggt upp ett välordnat och effektivt styrelsearbete, varit starkt pådrivande för att skapa struktur och stabilitet i bolagets organisation och administrativa processer samt med stort engagemang och hög tillgänglighet fungerat som mentor och diskussionspartner till bolagets huvudägare och företagsledare. Han har därigenom starkt bidragit till att Österströms sedan lång tid kunnat uppvisa en uthålligt snabb tillväxt under ordnade former och god lönsamhet.

Genom sin lågmälda personlighet, parad med bred affärsmannakompetens och en blixtrande analytisk skärpa, har Torbjörn Nilsson skapat en föredömlig balans i rollen som styrelseordförande i ett snabbväxande entreprenörsföretag.

Bakgrundsfakta

Torbjörn Nilsson
Född 1939
Styrelseordförande i Österströms Rederi AB sedan 1998.

Utbildning

  • Byggnadsingenjör
  • Civilekonom

Yrkeserfarenhet

  • vVD Mo och Domsjö AB
  • vVD Swedish Match/STORA
  • vice koncernchef Södra Skogsägarna AB
  • VD ModoPapper AB

Nuvarande övriga styrelseuppdrag

  • Ledamot i Eson-Pac AB
  • Ledamot i Skärgårdshavet AB

Om bolaget

Bolagsnamn
Österströms Rederi AB

Säte
Norrköping

Verksamhet
Österströms ska idka rederirörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av frakttransporter med inhyrda fartyg.

Nyckeltal 2000 2001 2002 2003 2004
Omsättning (MSEK) 284 265 283 370 516
Resultat före skatt (MSEK) -0,2 5,5 5,1 9,5 22,6
Antal anställda N/A 38 32 45 47