Patrik Tigerschiöld

Bure Equity

MOTTAGARE 2020 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Investeringsbolaget Bures ägarfilosofi bygger på ett djupt långsiktigt engagemang – personifierat av Patrik Tigerschiöld. Sedan han tillträdde som ordförande våren 2013 har Bure uppvisat en enastående värdeutveckling, substansvärdet har ökat från cirka 30 till 230 kronor och aktiekursen från cirka 22 till 270 kronor, mångdubbelt bättre än övriga börsnoterade investmentbolag.   

Patrik Tigerschiöld är en mycket skicklig styrelseordförande och styrelsearbetet i Bure är väldigt strukturerat. Allt följs upp noga för bästa resultat och inget faller mellan stolarna. För att skapa värdefulla diskussioner är mångfalden i styrelsen viktig för Patrik. Han är analytisk och resonerande på ett sätt som skapar en öppen och intellektuell atmosfär i styrelserummet.

En stor del av Bures framgång ligger i Patrik Tigerschiölds styrka i att ständigt våga testa saker, vara innovativ och ta kalkylerade risker. Han står för ett inkluderande och stöttande ledarskap som lyfter individer i hans omgivning. Patrik Tigerschiöld är ett föredömligt exempel på hur ett ordförandeskap kan vara avgörande för värdeskapande genom noggrannhet, öppenhet och nyfikenhet.

Bakgrundsfakta

Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande i Bure Equity

Utbildning
Civilekonom

Nuvarande styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat Skandigen och Mycro­ nic. Styrelseledamot i bland annat Aktiebolaget Garant och Ovzon.

Om bolaget

Bolagsnamn
Bure Equity

Säte
Stockholm, Stockholms Län, Sverige

Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bure är ett investeringsbolag som noterades på Nasdaq Stockholm under år 1993. Bures investeringar, vilka värdera­des till 13,6 MDKR per 31 december 2019, består av elva port­ följbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på in­ternationella marknader. Bure investerar på lång sikt i både noterade och onoterade bolag.

Nyckeltal 171819
Exitresultat & verkligt värde av placeringar (MSEK) 1345 2281 1472 
Rörelseresultat (MSEK) 852 1826 4235 
Antal anställda 272  234 226